ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen

  Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
  – Opdrachtnemer: Alette den Exter tekstadvies en -training.
  – Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Alette den Exter tekstadvies en -training.
  1.2    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer sluit.
  1.3    In onderling overleg kunnen deze voorwaarden gewijzigd worden.
  1.4    Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever een schriftelijke bevestiging ondertekent van de offerte van Alette den Exter tekstadvies en –training.

 

 1. Prijs, facturering en betalingsvoorwaarden

  2.1    Alette den Exter tekstadvies en –training hanteert het dagdeeltarief dat in de offerte is aangegeven.
  2.2    Alette den Exter tekstadvies en –training rekent reiskosten vanaf Den Haag à €0,28 per kilometer.
  2.3    De kosten van catering zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  2.4    Voor training geldt het btw-tarief van 21%.
  2.5    Facturering vindt plaats na afloop van het trainingstraject.
  2.6    De opdrachtgever maakt het verschuldigde bedrag over naar rekening NL59 INGB 00077 7775448 t.n.v. Alette den Exter tekstadvies en –training te Den Haag.
  2.7    De opdrachtgever voldoet de factuur binnen 15 dagen na factureringsdatum.
  2.8    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever aan Alette den Exter tekstadvies en –training de wettelijke rente verschuldigd en moet hij alle door Alette den Exter tekstadvies en –training gemaakte incassokosten vergoeden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

 

 1. Annulering

  3.1 Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden.
  3.2 De annuleringstermijn is twee weken voor aanvang van de training. Wordt de training geannuleerd korter dan twee weken voor aanvang van de training dan is de opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd.

 

 1. Auteurs- en eigendomsrecht

  4.1 Op alle gebruikte materiaal van Alette den Exter tekstadvies en –training geldt auteursrecht van Alette den Exter tekstadvies en –training. De opdrachtgever mag verwijzen naar dit materiaal mits de bron wordt vermeld.
  4.2    Het materiaal van Alette den Exter tekstadvies en –training mag niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Alette den Exter tekstadvies en –training.

 

 1. Vertrouwelijkheid

  1 Alette den Exter tekstadvies en –training behandelt alle persoonlijke gegevens van opdrachtgever vertrouwelijk.
  5.2    Alette den Exter tekstadvies en –training staat geen informatie van opdrachtgever af aan derden.